DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH w LUBLINIE:Oprócz organizacji szkoleń i pokazów dla firm i osób fizycznych fundacja posiada szereg działań obejmujące różne sektory.

Aktywność Fundacji w projektach i programach międzynarodowych:

Fundacja stale prowadzi prace doradcze dotyczące projektów badawczych i rozwojowych m.in. nasi współpracownicy uczestniczyli w opracowaniach koncepcji:
- komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania adresowanego do branży rolniczej;
- komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie dotyczących agregatów talerzowych oraz siewników poplonów z uwzględnieniem sterowania elektronicznego, dla firmy rolniczej z Lublina;
- komercjalizacji dodatków do biopaliwa na podstawie szeroko zakrojonej analizy mikro- oraz makrootoczenia rynkowego, dla spółki motoryzacyjnej;
- budowania relacji z klientami poprzez realizację programów lojalnościowych dla sieci aptek;
- strategii obsługi klienta dla fabryki ceramiki;
- działań merchandisingowych dla przedsiębiorstwa handlowo-usługowego z Lublina;
- strategii promocji marketingowej o charakterze wdrożeniowym dla firm z Lublina: maszyn rolniczych oraz agencji reklamowej;
- analizy krajowej wiedzy (opracowań, wyników badań naukowych oraz istniejących możliwości np. elektronicznych) w zakresie innowacyjnych rozwiązań w edukacyjnej w kontekście możliwości współpracy z ośrodkami badawczo-naukowymi oraz opracowania innowacyjnej oferty edukacyjnej dla Przedszkoli Niepublicznych w woj. lubelskim;


Aktywny udział współpracowników Fundacji w projektach i programach międzynarodowych:

„Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia” projekt realizowany przez firmę FUDA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2 „Regionalna Strategia Innowacji”.


„Szkoła Dialogu Społecznego” projekt realizowany przez NSZZ „S” „Szkoła Dialogu Społecznego”. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji głównych liderów związków zawodowych , tak by mogli oni prowadzić normalne rozmowy z kadrą zarządzającą firmą, a tym samym by mówili jednym głosem i nauczyli się zasad dialogu społecznego. Projekt jest aktualnie realizowany.


Inne formy aktywności Fundacji:

Maj 2013
Udział w debacie publicznej zorganizowanej w dniu 14 maja 2013 r. przez Studenckie Koło Naukowe Etyki biznesu „Etos” z Wydziału Zarządzania PL i TNOiK pt.: „Przejawy odpowiedzialnego działania w Administracji Samorządowej”. Celem debaty było upowszechnianie pozytywnych praktyk angażowania się samorządów lokalnych w promowanie idei CSR oraz przedstawienie wdrożonych dobrych przykładów społecznie odpowiedzialnych postaw w jednostkach Administracji Samorządowej. W dyskusji podjęto również próbę wyjaśnienia, na czym polega odpowiedzialne działanie administracji samorządowej oraz na ile i w jakim zakresie jest ona odpowiedzialna. Ponadto, jakie występują bariery i trudności w stosowaniu idei CSR w Administracji Publicznej. Udział w debacie wzięli m.in. przedstawiciele 4 jednostek samorządowych z woj. lubelskiego.

Czerwiec 2013
Udział w konferencji pt.: „Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska” zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w dniach 27-29 czerwca 2013 r. Podczas Konferencji zaprezentowano referat pt. „Innowacje produktowe z wtórnego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych”.

27-29 czerwca 2013 r. Lublin – Dolina Bugu

Udział w międzynarodowej konferencji Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 19-21.06.2013 Zadar i wygłoszenie referatu pt.:”The analysis of unethical behavior among employees in enterprises- a pilot study in the automotive industry”.Współpraca pracowników Fundacji z organizacjami i podmiotami gospodarczymi:

Styczeń-Luty 2014

Opracowanie koncepcji i planu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu spożywczego. (cukiernia z woj. Lubelskiego)

Przeprowadzenie warsztatów zwiększających kompetencje pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Realizacji badań i projektów, których końcowym rezultatem są m.in. dwie publikacje książkowe:
„Szkoła Odpowiedzialnego Biznesu - wybrane aspekty” -
Celem głównym projektu było wzmocnienie współpracy w zakresie adaptacyjności między przedstawicielami instytucji dialogu społecznego województwa lubelskiego
Cele szczegółowe to: zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności biznesu przez 200 przedstawicieli instytucji dialogu społecznego województwa lubelskiego, wdrożenie zasad współpracy między instytucjami dialogu społecznego województwa lubelskiego, podniesienie kompetencji dotyczących organizacji pracy i zarządzania zmianą, nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie uwarunkowań regionalnej współpracy gospodarczej z Ukrainą.

oraz „Strategia flexicurity w perspektywie regionalnej - wybrane aspekty” - potrzeba realizacji projektu wynika z niedostateczną ilością kompleksowych rozwiązań umożliwiających rozwój zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców, przy jednoczesnym wykorzystaniu atutów związanych z położeniem geograficznym Regionu . W wyniku badań prowadzonych w okresie 2010/2011 na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców i pracowników województwa, zdiagnozowano następujące problem:
-brak określenia roli, jaką biznes ma do odegrania w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych Lubelszczyzny;
- brak skutecznego systemu promowania pracodawców łączących wartości biznesowe z etycznymi;
- negatywne postrzegania flexicurity ;
- niedostateczny poziom kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy;
- brak regionalnej strategii w zakresie możliwości transferowania zasobów ludzkich i gospodarczych za wschodnią granicę .
Projekt służy podniesieniu kompetencji merytorycznych i praktycznych w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy w oparciu o zarządzanie zmianą zgodnie z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy. Zakłada on podejmowanie na szczeblu regionalnym inicjatyw mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców zwłaszcza w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy, działań wdrożeniowych idei flexicurity poprzez wypracowanie nowych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej.

Adres pocztowy:

Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych
ul. Agatowa 19/57,
20-571 Lublin

Tel: 502-265-207

Adres mailowy:

Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych
kontakt@cine.edu.pl

Serwis strony i reklama
sebastian@cine.edu.pl